Наступність і перспективність у навчанні читати

Початкова школа є ланкою системи навчання та виховання, зверненою, з одного боку, до довкілля, а з другого – до середньої та старшої ланок. Через це і завдання початкових класів переважно визначаються перспективністю роботи вчителя та учнів стосовно середніх класів школи та наступністю при переході від одного року навчання до іншого.

В педагогічній літературі наступність трактується як дидактичний принцип, за яким опанування нового навчального матеріалу готується попереднім навчанням.

При погляді «згори – вниз» ми говоримо про наступність у роботі, при погляді «знизу – догори» – про перспективність.

Значна частина освітян належним чином не обізнана з проблемою забезпечення наступності та перспективності в навчанні. Головними причинами цього є перевантаженість сучасного вчителя, незнання ним основних програмових вимог для середніх класів, що, у свою чергу, є наслідком недостатньої уваги до цієї проблеми з боку керівників шкіл, метод. об'єднань та педагогічних вузів.

Забезпечення наступності та перспективності є актуальним не лише з огляду на глобальність проблеми, воно стосується й окремих навчальних предметів, таких, як «Читання й розвиток мовлення». Від того, як будуть сформовані основні навички та уміння з читання, значною мірою залежатиме засвоєння предметів у середній ланці загальноосвітньої школи.

Головними ознаками наступності та перспективності, на мій погляд, є: дотримання єдиного принципового підходу до навчання, єдиних вихідних позицій в опануванні читання, літератури; знання вчителями початкових і середніх класів психолого-фізіологічних, вікових та індивідуальних особливостей і можливостей дітей 9-10-річного віку; розуміння того, що нового з'являється в розвитку учнів на кожному етапі навчання; знання педагогами обох ланок показників всебічного розвитку людини, які охоплюють:

Øрозвиток пізнання;

Øформування особистісного ставлення до дійсності (зміна почуттів, інтересів, бажань);

Øосвоєння дій; відносно однаковий підхід учителів початкових і середніх класів до теорії та практики свого навчального предмета, його внутрішньої логіки, основних понять та їх систем; видів і форм роботи, послідовності й ефективності; тісний взаємозв'язок між початковими та середніми класами.

Отже, під наступністю та перспективністю в навчанні читати слід розуміти зв'язок, що охоплює предмет у цілому, зв'язок між ступенями навчання. Ця неперервність надає цілісності процесу опанування знать та сприяє розвиткові особистості.

Наступність передбачається як у змісті, структурі, обсязі матеріалу, його розміщенні, так і в доборі методів, організаційних форм діяльності вчителя та учнів. У зміст навчання читати науковці вкладають такі компоненти:

¾ досвід впровадження відомих способів навчальної діяльності через власні уміння та навички особистості;

¾ знання про людину, природу, суспільство, техніку, трудову діяльність;

¾ елементи досвіду творчої діяльності;

¾ досвід емоційно-оцінювального ставлення до дійсності, до моральних, світоглядних поглядів, об’єктів.

Провідними компонентами уроку читання в початкових класах, як шкільного предмета, є способи діяльності. Роль знань полягає в забезпеченні формування системи умінь та навичок.

У змісті предмета «Українська література» є дві рівноправні провідні функції: знання й способи діяльності.

При всій відмінності компонентів змісту, його функціональності в навчальному предметі спостерігається надзвичайна взаємопов’язаність. Уміння без знань неможливі, творча діяльність здійснюється на певному рівні знань та умінь.

Розглядаючи зміст освіти як систему, що складається з 4 компонентів (знання, уміння та навички, творча діяльність, емоційно-оцінювальне ставлення), можна дійти висновку, що для удосконалення наступності між змістом читання та літератури слід забезпечити послідовні зв’язки між усіма компонентами.

Наступність у методах та організаційних формах навчання читати полягає в поступовому ускладненні методів та прийомів.

Для забезпечення наступності у навчанні читати можна використовувати репродуктивний, частково-пошуковий, творчий методи, в тому числі – ситуації пізнавальної новизни; пізнавальні ігри; завдання за аналогією, зіставлення та порівняння, визначення головного, узагальнення й конкретизацію знань, визначення й пояснення причиново-наслідкових зв’язків, формулювання оцінних суджень; різноманітне унаочнення та технічні засоби.

Рейтинг:5 з 5

На основі відгуків 1 користувачів

Автор: Олена Б.

Редакція не несе відповідальності за наповнення блогів, вони є персональною думкою автора

Потрібен репетитор?

Обирай кращих викладачів на сервісі Букі!

Інші статті викладача

Реєструйся репетитором на BUKI!

Безкоштовна реєстрація за 10 хвилин

Заняття персонально чи по Skype

Оплата напряму від учня

Також читайте розділ «Блоги репетиторів»:

Секретні методи вивчення іноземної мови

У цій статті ми розглянемо три секретних методи, які можуть допомогти вам засвоїти нову мову швидше та ефективніше. Стаття вміщує посилання на платформи та вебсайти, які вам допоможуть в цьому.

Автор: Христина Я.

Як досягти тонкої талії?

Тонка талія: міфи та реальність

Автор: Анастасія Ш.

Цукрозамінники

Переваги та недоліки

Автор: Анастасія Ш.

Відпочинок від тренувань

Правильно організований відпочинок допомагає зберегти і покращити результати тренувань

Автор: Анастасія Ш.

Verben mit Präpositionen у німецькій мові у німецькій мові. Дружній путівник для початківців

Сьогодні ми поговоримо про один із важливих аспектів німецької мови - Verben mit Präpositionen (дієслова з прийменниками).

Автор: Ярослав Т.

Зв'язок між гормонами та тренуваннями

Важливість фізичної активності для підтримки гормонального балансу та загального здоров'я.

Автор: Анастасія Ш.

Інші новини:

;