Публічна оферта

(Публічна пропозиція укласти договір надання послуг)

 

Ця Публічна оферта є офіційною пропозицією Репетиторської компанії Букі  і виражає намір Виконавця укласти Договір на надання послуг на нижчевикладених умовах з будь-якою особою (фізична або юридична особа), що іменується надалі Замовник, якою прийняті умови цієї Публічної оферти.

 

1. Законодавство, яке регулює порядок укладення та виконання даного Договору

1.1. Укладення та виконання даного Договору регулюється: Конституцією України, Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України, Законами України «Про електронну комерцію», «Про захист прав споживачів", "Про захист персональних даних", а також іншими чинними нормативно-правовими актами.

 

2. Визначення термінів

2.1. Терміни, що вживаються у цьому Договорі, мають таке значення:

2.1.1. «Замовник» - будь-яка особа, яка виявила намір замовити послугу за допомогою використання Інтернет-ресурсу.

2.1.2. «Виконавець» - Репетиторська компанія Букі.

2.1.3. «Публічна оферта» - це публічна пропозиція укласти договір (в даному випадку - публічний договір надання послуг), який повинен містити всі істотні умови і виражати намір особи, яка зробила пропозицію, вважати себе зобов'язаною у разі її прийняття.

2.1.4. «Публічний договір надання послуг» - договір, умови якого встановлюються однаковими для всіх споживачів, в якому одна сторона (Виконавець) взяв на себе зобов'язання здійснювати надання послуг за допомогою використання Інтернет-ресурсу кожному, хто до нього звернеться (далі - Договір). Умови публічного договору надання послуг вважаються прийнятими Замовником повністю і без заперечень у момент подання Заявки та вираження своєї згоди з Публічною офертою Виконавця та/ або користування Сайтом. З моменту початку користування Сайтом умови цієї Публічної оферти вважаються прийнятими Виконавцем, а Договір на надання послуг вважається укладеним. 

2.1.5. «Інтернет-ресурс/Сайт» - офіційний сайт Виконавця, який розташований в мережі Інтернет за адресою:  [https://buki.com.ua/], за допомогою якого здійснюється укладення Публічного договору надання послуг. 

2.1.6. «Послуги» - інформаційні та інші послуги, до яких належать:

- надання інформації про Репетиторів України шляхом надання доступу до анкет Репетиторів, які містять фотографію та інформацію про Репетитора (предмет чи предмети, які викладає Репетитор, його досвід викладання у роках, очікувана оплата за надання послуг, місто та райони, де працює Репетитор (відмічені на карті), інформацію про його освіту, додаткову інформацію про Репетитора, рейтинг Репетитора серед інших Репетиторів компанії Букі); 

- організація пошуку і підбору Репетитора в режимі online;

- надання інших послуг, направлених на коректний пошук і підбір Репетитора (підбір Репетитора Виконавцем в телефонному режимі, шляхом розгляду заявки Замовника, залишеної на Сайті тощо).

2.1.7. «Репетитор» - будь-яка особа, яка дає приватні уроки у вигляді індивідуальних або групових занять з тих чи інших предметів,  та уклала з Виконавцем Договір на надання інформаційних послуг (надання платформи у мережі Інтернет), заповнила анкету шляхом створення профілю Репетитора на Інтернет-сайті Виконавця, передбаченої Договором, укладеним між Репетитором та Виконавцем. 

2.1.8. «Персональні дані» - це дані про Замовника, необхідні для надання послуг.

2.2. В Публічній оферті можуть бути використані терміни, не визначені в пунктах 2.1.1. – 2.1.8. цієї Публічної оферти. У таких випадках тлумачення термінів здійснюється відповідно до тексту, змісту і призначення даної Публічної оферти. У разі відсутності однозначного тлумачення терміну в тексті Публічної оферти слід керуватися тлумаченням термінів: у першу чергу – визначеним на Інтернет-ресурсі, у другу чергу – у відповідності з цивільним законодавством України.

 

3. Предмет Договору

3.1. Виконавець в порядку та на умовах, визначених у цьому Договорі, зобов’язується надати Послуги, а Замовник  зобов’язується прийняти вказані Послуги.4. Порядок користування Сайтом та отримання Послуги

4.1. Замовник, перед початком користування Сайтом зобов'язаний ознайомитися з повним текстом даного Договору. Початок користування Сайтом підтверджує той факт, що Замовник ознайомлений зі змістом даного Договору і повністю, без будь-яких заперечень, приймає всі умови даного Договору.

4.2. Замовник, використовуючи інструменти пошуку, наявні на Сайті, може здійснити пошук Репетитора в режимі online.

4.3. Замовник, використовуючи інструменти Сайту, залишає потрібну інформацію у вигляді Заявки (повідомлення для Репетитора).

4.4. В найближчий час обраний Репетитор або представник Виконавця зв’язується з Замовником в телефонному режимі, по електронній пошті або шляхом використання спеціального чату, наявного в функціоналі Сайту,  для уточнення деталей.

4.5. Послуги, згідно даного Договору, вважаються наданими Виконавцем Замовнику в момент направлення Виконавцем контактних даних Репетитора. 

4.6. Послуги, згідно даного Договору, надаються Виконавцем Замовнику безкоштовно. 

4.7. Після вибору Репетитора Замовник та Репетитор  укладають між собою відповідний договір про надання послуг (за необхідністю). Виконавець не є учасником угод Замовника та Репетитора, а лише надає у користування Замовнику комунікаційну платформу - Сайт  для пошуку Репетитора.

 

5. Права та обов'язки Замовника

5.1. Замовник зобов'язується виконувати умови цього Договору.

5.2. Замовник зобов'язується використовувати Сайт тільки в законних цілях, дотримуватися чинного законодавства України, не порушуючи права та законні інтереси Виконавця.

5.2. Замовник зобов'язується не здійснювати дії, спрямовані на дестабілізацію роботи Сайту, здійснення спроб несанкціонованого доступу до Сайту, а також на здійснення будь-яких інших дій, що порушують права Виконавця та/або третіх осіб.

5.3. Замовник не повинен порушувати, блокувати чи іншим чином завдавати шкоди будь-яким засобами безпеці Сайту.

5.4. Замовник зобов'язується не використовувати Сайт для вчинення дій, спрямованих на підрив мережевої безпеки і порушення роботи будь-яких програмно-технічних засобів, підключених до мережі Інтернет, а також вчинення мережевих атак на будь-які ресурси, доступні через мережу Інтернет, включаючи програмно-технічні засоби Виконавця, але не обмежуючись ними.

5.5. Замовник зобов'язується регулярно, але не рідше одного разу на місяць, знайомитися на Сайті з інформацією, пов'язаною з наданням Послуг, включаючи зміни і доповнення до цього Договору, що публікуються в порядку, зазначеному в даному Договорі. Продовження користування Сайтом після публікації змін поточних умов цього Договору та інших змін розглядається як згода Замовника з внесеними змінами і доповненнями, якщо інше прямо не передбачено цим Договором. Всі ризики, пов'язані з настанням несприятливих наслідків, внаслідок недотримання Замовником вимог цього пункту, несе Замовник.

5.6. Замовник при виборі Репетитора за допомогою використання Сайту усвідомлює і підтверджує, що:

- Виконавець та Репетитор є абсолютно незалежними суб'єктами, що не здійснюють вплив на діяльність один одного;

- Виконавець не відповідає за відповідність законодавству України та очікуванням Замовника діяльності Репетитора щодо надання послуг Замовнику;

- Виконавець є тільки майданчиком, що розміщує відповідну інформацію про Репетитора, а також здійснює за допомогою Сайту дії, пов'язані з наданням можливості вибору Замовником Репетитора для надання послуг тобто надає інформаційні послуги;

- Виконавець не несе відповідальності за якість і терміни наданих Замовнику Репетитором послуг;

5.7. Замовник повинен самостійно оформляти свої договірні відносини з вибраним ним Репетитором шляхом укладення договору, який регулює порядок і умови надання даним Репетитором послуг (в тому числі: витребувати документи, що засвідчують особу Репетитора при укладанні договору; витребувати документи, що підтверджують кваліфікацію Репетитора для надання відповідних послуг, а також інші, передбачені законодавством України документи, необхідні Репетитору для надання послуг;  оформляти договір з Репетитором у письмовому вигляді, а також інші документи, що підтверджують, в тому числі, передачу Репетитору коштів за надані послуги).

 

6. Права і обов'язки Виконавця

6.1. Обов'язки Виконавця полягають виключно в забезпеченні можливості користування Сайтом в порядку, визначеному цим Договором.

6.2. Виконавець залишає за собою право на свій власний розсуд призупиняти, обмежувати або припиняти доступ Замовника до Сайту в будь-який час з будь-якої причини; встановлювати будь-які обмеження у використанні Сайту Замовником.

6.3. У разі порушення Замовником умов цього Договору, Виконавець має право призупиняти, обмежувати або припиняти доступ такого Замовника до Сайту в односторонньому порядку в будь-який час, не несучи відповідальності за будь-яку шкоду, яка може бути заподіяна Замовнику такими діями.

6.4. Виконавець має право змінювати умови цього Договору. Інформація про такі зміни публікується Виконавцем на Сайті. Використання Замовником Сайту  після будь-яких змін Договору означає згоду Замовника з такими змінами та/або доповненнями.

6.5. Виконавець має право здійснювати розсилання Замовнику повідомлень, в тому числі електронних повідомлень на адреси електронної пошти Замовника або SMS-повідомлень на номери мобільних телефонів Замовника, що містять організаційно-технічну, інформаційну чи іншу інформацію.

6.6. Виконавець зобов'язується не використовувати облікові дані Замовника, отримані при користуванні Сайтом, в цілях, не передбачених цим Договором і гарантує нерозголошення цих даних, за винятком випадків, коли розкриття такої інформації є обов'язком Виконавця в силу законодавства України.

6.7 Для надання послуг відповідно до даної оферті, і в цілях поліпшення якості таких послуг, Виконавець закріплює за собою право здійснювати запис телефонних розмов

 

 

7. Відповідальність сторін.

7.1. У разі порушення своїх зобов'язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність, визначену цим Договором та чинним законодавством. Порушенням зобов'язання є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов'язання.

7.2. Сторони не несуть відповідальність за порушення своїх зобов'язань за цим Договором, якщо воно сталося не з їхньої вини. Сторона вважається не винуватою, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів для належного виконання зобов'язання.

7.3. Виконавець не несе відповідальність за будь-які помилки, упущення, переривання, дефекти і затримки в обробці або передачі даних, збої в лініях зв'язку, знищення будь-якого обладнання, неправомірний доступ третіх осіб до Сайту, що стали причиною обмеження доступу Замовника до Сайту. Виконавець не відповідає за будь-які технічні збої або інші проблеми будь-яких телефонних мереж або служб, комп'ютерних систем, серверів або провайдерів, комп'ютерного або телефонного обладнання, програмного забезпечення, збоїв сервісів електронної пошти або скриптів з технічних причин, за нормальне функціонування і доступність окремих сегментів мережі Інтернет і мереж операторів електрозв'язку, задіяних при здійсненні доступу Замовника до Сайту. 

7.4. Виконавець не відповідає за відповідність Сайту цілком або його частин очікуванням Замовника, безпомилкову та безперебійну роботу Сайту, припинення доступу Замовника до Сайту,  з причин, пов'язаних з технічними збоями апаратного або програмного забезпечення Виконавця, і не відшкодовує Замовнику будь-які пов'язані з цим збитки.

7.5. Виконавець не несе відповідальність перед Замовником або будь-якими третіми особами за будь-які прямі та/або непрямі збитки, включаючи упущену вигоду або втрачені дані, шкоду честі, гідності або діловій репутації, понесені у зв'язку з використанням ним Сайту, або неможливості його використання, або несанкціонованого доступу до комунікацій Замовника зі сторони третіх осіб.

7.6. Виконавець не несе відповідальності за будь-які збитки електронним пристроям Замовника або іншої особи, будь-якого іншого обладнання або програмного забезпечення, викликаного або пов'язаного з використанням Замовником Сайту.

7.7. Виконавець не несе відповідальності перед Замовником або будь-якими третіми особами за:

-зміст і законність, достовірність інформації, використовуваної/одержуваної Замовником при використанні Сайту;

-якість послуг, наданих Репетитором Замовнику, надання послуг в строк;

-відповідність здійснюваної Репетитором діяльності щодо надання послуг Замовнику законодавству України;

-виконання Замовником своїх зобов'язань по оплаті наданих Репетитором Замовнику послуг.

7.8. Виконавець не буде нести відповідальності за будь-які витрати або збитки, прямо або побічно виникли у Замовника в результаті надання Репетитором послуг Замовнику. Виконавець ні при яких обставинах не несе відповідальності перед Замовником або третіми особами, за будь-які непрямі збитки, в тому числі упущену вигоду. Відповідальність Виконавця обмежується прямими документально підтвердженими збитками, що наступили в результаті дії або бездіяльності Виконавця.

7.9. Виконавець не контролює якість і терміни послуг, що надаються Репетитором за допомогою розміщення відповідної інформації на Сайті. Внаслідок цього Замовник приймає умову, відповідно до якого всі послуги, що пропонуються через Сайт Репетитором, надаються ним під свою самостійну відповідальність і надання даних послуг ніяк не пов'язане з діяльністю Виконавця. Замовник приймає на себе повну відповідальність і ризики за надання послуг, пропонованих Репетиторами за допомогою розміщення відповідної інформації на Сайті. 

 

8. Форс-мажор

8.1. При настанні обставин непереборної сили (форс-мажору), неможливості повного або часткового виконання будь-якої зі Сторін зобов'язань за цим Договором внаслідок обставин непереборної сили, а саме: стихійних лих, пожеж, повені, землетрусів, воєнних дій, масових заворушень, страйків, диверсій , блокади, розпоряджень державних органів, або інших незалежних від Сторін обставин, термін виконання зобов'язань продовжується на такий термін, протягом якого будуть діяти вищевказані обставини і їх наслідки.

Сторона, для якої наступили обставини непереборної сили, зобов'язана в електронному вигляді протягом 5 (п'яти) робочих днів з моменту настання цих обставин повідомити іншу Сторону про це, вказати орієнтовний термін дії обставин непереборної сили, а також вжити заходів для зменшення заподіяння збитків другій Стороні .

8.2. Якщо вищевказані обставини тривають більше, ніж 30 (тридцять) календарних днів, кожна із Сторін має право відмовитися від цього Договору в односторонньому порядку направивши іншій Стороні відповідне повідомлення за допомогою використання електронної пошти. У таких випадках жодна зі Сторін не має права пред'являти претензію іншу Сторону для компенсації будь-яких можливих збитків.

 

9. Порядок вирішення спорів

9.1. Всі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані з ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами з обов'язковим дотриманням досудового порядку вирішення спорів. Претензії Замовника відносно наданих Виконавцем послуг приймаються до розгляду тільки за умови, якщо вони складені в письмовій формі і спрямовані на поштову адресу Виконавця протягом трьох місяців з дня надання послуги або відмови в її наданні.

9.2. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він підлягає вирішенню в судовому порядку відповідно до чинного законодавства України за місцем знаходження Виконавця.

9.3. У разі виникнення будь-якого спору між Замовником та Репетитором, в тому числі, але не виключно, пов'язаного з наданням Репетитором  послуг Замовнику або їх оплатою, даний спір вирішуються самостійно між Замовником та Репетитором без залучення Виконавця.

 

10. Інші умови

10.1. Замовник під час користування Сайтом надає свою згоду на обробку своїх персональних даних відповідно до Закону України "Про захист персональних даних".

10.2. Замовник дає Виконавцю право здійснювати обробку його персональних даних, в тому числі: поміщати персональні дані в бази даних Виконавця (без додаткового повідомлення Замовника про це, здійснювати довічне зберігання даних, їх накопичення, оновлення, зміну (у міру необхідності). Виконавець зобов'язується забезпечити захист даних від несанкціонованого доступу третіх осіб, не поширювати і не передавати дані будь-якої третьої сторони (крім передачі даних Репетитору, пов'язаним особам, комерційним партнерам, особам, уповноваженим Виконавцем на здійснення безпосередньої обробки даних для зазначених цілей, а також на обов'язковий запит компетентного державного органу).

10.3. Замовник несе відповідальність за достовірність інформації, зазначеної при користуванні Сайтом. 

10.4. Інформація, яку надає Замовник є конфіденційною. Інтернет-ресурс використовує інформацію про Замовника виключно в цілях функціонування Інтернет-ресурсу. 

10.5. Зміни та/або доповнення до Договору вносяться в односторонньому порядку за рішенням Виконавця. Датою вступу в силу змін і/або доповнень до цього Договору є дата, визначена в них Виконавцем, але не раніше дати опублікування даних змін і/або доповнень на Сайті.

Текст змін та / або доповнень до Договору або його нова редакція доводиться Виконавцем до загального відома шляхом розміщення відповідної інформації на Сайті.

У разі незгоди Замовника з внесеними змінами та/або доповненнями до цього Договору, Замовник має право розірвати цей Договір шляхом повідомлення Виконавця про відмову Замовника від подальшого використання Сайту, а також про незгоду з внесеними змінами та / або доповненнями або про неприєднання до нової редакції Договору або про відмову дотримуватися умов Договору.

Сторони домовляються, що мовчання (відсутність письмових повідомлень про розірвання Договору або про незгоду з окремими положеннями Договору), а також продовження використання Сайту, визнаються згодою і приєднанням Замовника до нової редакції Договору, до редакції Договору з урахуванням внесених змін і / або доповнень.

10.6. Місцем укладення цього Договору Сторони визнають місцезнаходження Виконавця.

 

11. Термін дії договору

11.1. Цей Договір набирає чинності з дня початку користування Замовником Сайтом і діє до моменту закінчення використання Замовником Сайту.