Публічна оферта

(Публічна пропозиція укласти договір надання послуг)

Ця Публічна оферта є офіційною пропозицією Репетиторської компанії Букі і виражає намір Виконавця укласти Договір на надання послуг на нижчевикладених умовах з будь-якою особою (фізична або юридична особа), що іменується надалі Замовник, якою прийняті умови цієї Публічної оферти.

1. Законодавство, яке регулює порядок укладення та виконання даного Договору

1.1. Укладення та виконання даного Договору регулюється: Конституцією України, Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України, Законами України «Про електронну комерцію», «Про захист прав споживачів", "Про захист персональних даних", а також іншими чинними нормативно-правовими актами.

2. Визначення термінів

2.1. Терміни, що вживаються у цьому Договорі, мають таке значення:

2.1.1. «Замовник» - будь-яка особа, яка виявила намір замовити послугу за допомогою використання Інтернет-ресурсу.

2.1.2. «Виконавець» - Репетиторська компанія Букі.

2.1.3. «Публічна оферта» - це публічна пропозиція укласти договір (в даному випадку - публічний договір надання послуг), який повинен містити всі істотні умови і виражати намір особи, яка зробила пропозицію, вважати себе зобов'язаною у разі її прийняття.

2.1.4. «Публічний договір надання послуг» - договір, умови якого встановлюються однаковими для всіх споживачів, в якому одна сторона (Виконавець) взяв на себе зобов'язання здійснювати надання послуг за допомогою використання Інтернет-ресурсу кожному, хто до нього звернеться (далі - Договір). Умови публічного договору надання послуг вважаються прийнятими Замовником повністю і без заперечень у момент подання Заявки та вираження своєї згоди з Публічною офертою Виконавця та/ або користування Сайтом. З моменту початку користування Сайтом умови цієї Публічної оферти вважаються прийнятими Виконавцем, а Договір на надання послуг вважається укладеним. 

2.1.5. «Інтернет-ресурс/Сайт» - офіційний сайт Виконавця, який розташований в мережі Інтернет за адресою: [https://buki.com.ua/], за допомогою якого здійснюється укладення Публічного договору надання послуг. 

2.1.6. «Послуги» - інформаційні та інші послуги, до яких належать:

- надання інформації про Репетиторів України шляхом надання доступу до анкет Репетиторів, які містять фотографію та інформацію про Репетитора (предмет чи предмети, які викладає Репетитор, його досвід викладання у роках, очікувана оплата за надання послуг, місто та райони, де працює Репетитор (відмічені на карті), інформацію про його освіту, додаткову інформацію про Репетитора, рейтинг Репетитора серед інших Репетиторів компанії Букі); 

- організація пошуку і підбору Репетитора в режимі online;

- надання інших послуг, направлених на коректний пошук і підбір Репетитора (підбір Репетитора Виконавцем в телефонному режимі, шляхом розгляду заявки Замовника, залишеної на Сайті тощо).

2.1.7. «Репетитор» - будь-яка особа, яка дає приватні уроки у вигляді індивідуальних або групових занять з тих чи інших предметів, та уклала з Виконавцем Договір на надання інформаційних послуг (надання платформи у мережі Інтернет), заповнила анкету шляхом створення профілю Репетитора на Інтернет-сайті Виконавця, передбаченої Договором, укладеним між Репетитором та Виконавцем. 

2.1.8. «Персональні дані» - це дані про Замовника, необхідні для надання послуг.

2.2. В Публічній оферті можуть бути використані терміни, не визначені в пунктах 2.1.1. – 2.1.8. цієї Публічної оферти. У таких випадках тлумачення термінів здійснюється відповідно до тексту, змісту і призначення даної Публічної оферти. У разі відсутності однозначного тлумачення терміну в тексті Публічної оферти слід керуватися тлумаченням термінів: у першу чергу – визначеним на Інтернет-ресурсі, у другу чергу – у відповідності з цивільним законодавством України.

3. Предмет Договору

3.1. Виконавець в порядку та на умовах, визначених у цьому Договорі, зобов’язується надати Послуги, а Замовник зобов’язується прийняти вказані Послуги.4. Порядок користування Сайтом та отримання Послуги

4.1. Замовник, перед початком користування Сайтом зобов'язаний ознайомитися з повним текстом даного Договору. Початок користування Сайтом підтверджує той факт, що Замовник ознайомлений зі змістом даного Договору і повністю, без будь-яких заперечень, приймає всі умови даного Договору.

4.2. Замовник, використовуючи інструменти пошуку, наявні на Сайті, може здійснити пошук Репетитора в режимі online.

4.3. Замовник, використовуючи інструменти Сайту, залишає потрібну інформацію у вигляді Заявки (повідомлення для Репетитора).

4.4. В найближчий час обраний Репетитор або представник Виконавця зв’язується з Замовником в телефонному режимі, по електронній пошті або шляхом використання спеціального чату, наявного в функціоналі Сайту, для уточнення деталей.

4.5. Послуги, згідно даного Договору, вважаються наданими Виконавцем Замовнику в момент направлення Виконавцем контактних даних Репетитора. 

4.6. Послуги, згідно даного Договору, надаються Виконавцем Замовнику безкоштовно. 

4.7. Після вибору Репетитора Замовник та Репетитор укладають між собою відповідний договір про надання послуг (за необхідністю). Виконавець не є учасником угод Замовника та Репетитора, а лише надає у користування Замовнику комунікаційну платформу - Сайт для пошуку Репетитора.

5. Права та обов'язки Замовника

5.1. Замовник зобов'язується виконувати умови цього Договору.

5.2. Замовник зобов'язується використовувати Сайт тільки в законних цілях, дотримуватися чинного законодавства України, не порушуючи права та законні інтереси Виконавця.

5.2. Замовник зобов'язується не здійснювати дії, спрямовані на дестабілізацію роботи Сайту, здійснення спроб несанкціонованого доступу до Сайту, а також на здійснення будь-яких інших дій, що порушують права Виконавця та/або третіх осіб.

5.3. Замовник не повинен порушувати, блокувати чи іншим чином завдавати шкоди будь-яким засобами безпеці Сайту.

5.4. Замовник зобов'язується не використовувати Сайт для вчинення дій, спрямованих на підрив мережевої безпеки і порушення роботи будь-яких програмно-технічних засобів, підключених до мережі Інтернет, а також вчинення мережевих атак на будь-які ресурси, доступні через мережу Інтернет, включаючи програмно-технічні засоби Виконавця, але не обмежуючись ними.

5.5. Замовник зобов'язується регулярно, але не рідше одного разу на місяць, знайомитися на Сайті з інформацією, пов'язаною з наданням Послуг, включаючи зміни і доповнення до цього Договору, що публікуються в порядку, зазначеному в даному Договорі. Продовження користування Сайтом після публікації змін поточних умов цього Договору та інших змін розглядається як згода Замовника з внесеними змінами і доповненнями, якщо інше прямо не передбачено цим Договором. Всі ризики, пов'язані з настанням несприятливих наслідків, внаслідок недотримання Замовником вимог цього пункту, несе Замовник.

5.6. Замовник при виборі Репетитора за допомогою використання Сайту усвідомлює і підтверджує, що:

- Виконавець та Репетитор є абсолютно незалежними суб'єктами, що не здійснюють вплив на діяльність один одного;

- Виконавець не відповідає за відповідність законодавству України та очікуванням Замовника діяльності Репетитора щодо надання послуг Замовнику;

- Виконавець є тільки майданчиком, що розміщує відповідну інформацію про Репетитора, а також здійснює за допомогою Сайту дії, пов'язані з наданням можливості вибору Замовником Репетитора для надання послуг тобто надає інформаційні послуги;

- Виконавець не несе відповідальності за якість і терміни наданих Замовнику Репетитором послуг;

5.7. Замовник повинен самостійно оформляти свої договірні відносини з вибраним ним Репетитором шляхом укладення договору, який регулює порядок і умови надання даним Репетитором послуг (в тому числі: витребувати документи, що засвідчують особу Репетитора при укладанні договору; витребувати документи, що підтверджують кваліфікацію Репетитора для надання відповідних послуг, а також інші, передбачені законодавством України документи, необхідні Репетитору для надання послуг; оформляти договір з Репетитором у письмовому вигляді, а також інші документи, що підтверджують, в тому числі, передачу Репетитору коштів за надані послуги).

6. Права і обов'язки Виконавця

6.1. Обов'язки Виконавця полягають виключно в забезпеченні можливості користування Сайтом в порядку, визначеному цим Договором.

6.2. Виконавець залишає за собою право на свій власний розсуд призупиняти, обмежувати або припиняти доступ Замовника до Сайту в будь-який час з будь-якої причини; встановлювати будь-які обмеження у використанні Сайту Замовником.

6.3. У разі порушення Замовником умов цього Договору, Виконавець має право призупиняти, обмежувати або припиняти доступ такого Замовника до Сайту в односторонньому порядку в будь-який час, не несучи відповідальності за будь-яку шкоду, яка може бути заподіяна Замовнику такими діями.

6.4. Виконавець має право змінювати умови цього Договору. Інформація про такі зміни публікується Виконавцем на Сайті. Використання Замовником Сайту після будь-яких змін Договору означає згоду Замовника з такими змінами та/або доповненнями.

6.5. Виконавець має право здійснювати розсилання Замовнику повідомлень, в тому числі електронних повідомлень на адреси електронної пошти Замовника або SMS-повідомлень на номери мобільних телефонів Замовника, що містять організаційно-технічну, інформаційну чи іншу інформацію.

6.6. Виконавець зобов'язується не використовувати облікові дані Замовника, отримані при користуванні Сайтом, в цілях, не передбачених цим Договором і гарантує нерозголошення цих даних, за винятком випадків, коли розкриття такої інформації є обов'язком Виконавця в силу законодавства України.

6.7 Для надання послуг відповідно до даної оферті, і в цілях поліпшення якості таких послуг, Виконавець закріплює за собою право здійснювати запис телефонних розмов

7. Відповідальність сторін.

7.1. У разі порушення своїх зобов'язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність, визначену цим Договором та чинним законодавством. Порушенням зобов'язання є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов'язання.

7.2. Сторони не несуть відповідальність за порушення своїх зобов'язань за цим Договором, якщо воно сталося не з їхньої вини. Сторона вважається не винуватою, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів для належного виконання зобов'язання.

7.3. Виконавець не несе відповідальність за будь-які помилки, упущення, переривання, дефекти і затримки в обробці або передачі даних, збої в лініях зв'язку, знищення будь-якого обладнання, неправомірний доступ третіх осіб до Сайту, що стали причиною обмеження доступу Замовника до Сайту. Виконавець не відповідає за будь-які технічні збої або інші проблеми будь-яких телефонних мереж або служб, комп'ютерних систем, серверів або провайдерів, комп'ютерного або телефонного обладнання, програмного забезпечення, збоїв сервісів електронної пошти або скриптів з технічних причин, за нормальне функціонування і доступність окремих сегментів мережі Інтернет і мереж операторів електрозв'язку, задіяних при здійсненні доступу Замовника до Сайту. 

7.4. Виконавець не відповідає за відповідність Сайту цілком або його частин очікуванням Замовника, безпомилкову та безперебійну роботу Сайту, припинення доступу Замовника до Сайту, з причин, пов'язаних з технічними збоями апаратного або програмного забезпечення Виконавця, і не відшкодовує Замовнику будь-які пов'язані з цим збитки.

7.5. Виконавець не несе відповідальність перед Замовником або будь-якими третіми особами за будь-які прямі та/або непрямі збитки, включаючи упущену вигоду або втрачені дані, шкоду честі, гідності або діловій репутації, понесені у зв'язку з використанням ним Сайту, або неможливості його використання, або несанкціонованого доступу до комунікацій Замовника зі сторони третіх осіб.

7.6. Виконавець не несе відповідальності за будь-які збитки електронним пристроям Замовника або іншої особи, будь-якого іншого обладнання або програмного забезпечення, викликаного або пов'язаного з використанням Замовником Сайту.

7.7. Виконавець не несе відповідальності перед Замовником або будь-якими третіми особами за:

-зміст і законність, достовірність інформації, використовуваної/одержуваної Замовником при використанні Сайту;

-якість послуг, наданих Репетитором Замовнику, надання послуг в строк;

-відповідність здійснюваної Репетитором діяльності щодо надання послуг Замовнику законодавству України;

-виконання Замовником своїх зобов'язань по оплаті наданих Репетитором Замовнику послуг.

7.8. Виконавець не буде нести відповідальності за будь-які витрати або збитки, прямо або побічно виникли у Замовника в результаті надання Репетитором послуг Замовнику. Виконавець ні при яких обставинах не несе відповідальності перед Замовником або третіми особами, за будь-які непрямі збитки, в тому числі упущену вигоду. Відповідальність Виконавця обмежується прямими документально підтвердженими збитками, що наступили в результаті дії або бездіяльності Виконавця.

7.9. Виконавець не контролює якість і терміни послуг, що надаються Репетитором за допомогою розміщення відповідної інформації на Сайті. Внаслідок цього Замовник приймає умову, відповідно до якого всі послуги, що пропонуються через Сайт Репетитором, надаються ним під свою самостійну відповідальність і надання даних послуг ніяк не пов'язане з діяльністю Виконавця. Замовник приймає на себе повну відповідальність і ризики за надання послуг, пропонованих Репетиторами за допомогою розміщення відповідної інформації на Сайті. 

8. Форс-мажор

8.1. При настанні обставин непереборної сили (форс-мажору), неможливості повного або часткового виконання будь-якої зі Сторін зобов'язань за цим Договором внаслідок обставин непереборної сили, а саме: стихійних лих, пожеж, повені, землетрусів, воєнних дій, масових заворушень, страйків, диверсій , блокади, розпоряджень державних органів, або інших незалежних від Сторін обставин, термін виконання зобов'язань продовжується на такий термін, протягом якого будуть діяти вищевказані обставини і їх наслідки.

Сторона, для якої наступили обставини непереборної сили, зобов'язана в електронному вигляді протягом 5 (п'яти) робочих днів з моменту настання цих обставин повідомити іншу Сторону про це, вказати орієнтовний термін дії обставин непереборної сили, а також вжити заходів для зменшення заподіяння збитків другій Стороні .

8.2. Якщо вищевказані обставини тривають більше, ніж 30 (тридцять) календарних днів, кожна із Сторін має право відмовитися від цього Договору в односторонньому порядку направивши іншій Стороні відповідне повідомлення за допомогою використання електронної пошти. У таких випадках жодна зі Сторін не має права пред'являти претензію іншу Сторону для компенсації будь-яких можливих збитків.

9. Порядок вирішення спорів

9.1. Всі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані з ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами з обов'язковим дотриманням досудового порядку вирішення спорів. Претензії Замовника відносно наданих Виконавцем послуг приймаються до розгляду тільки за умови, якщо вони складені в письмовій формі і спрямовані на поштову адресу Виконавця протягом трьох місяців з дня надання послуги або відмови в її наданні.

9.2. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він підлягає вирішенню в судовому порядку відповідно до чинного законодавства України за місцем знаходження Виконавця.

9.3. У разі виникнення будь-якого спору між Замовником та Репетитором, в тому числі, але не виключно, пов'язаного з наданням Репетитором послуг Замовнику або їх оплатою, даний спір вирішуються самостійно між Замовником та Репетитором без залучення Виконавця.

10. Інші умови

10.1. Замовник під час користування Сайтом надає свою згоду на обробку своїх персональних даних відповідно до Закону України "Про захист персональних даних".

10.2. Замовник дає Виконавцю право здійснювати обробку його персональних даних, в тому числі: поміщати персональні дані в бази даних Виконавця (без додаткового повідомлення Замовника про це, здійснювати довічне зберігання даних, їх накопичення, оновлення, зміну (у міру необхідності). Виконавець зобов'язується забезпечити захист даних від несанкціонованого доступу третіх осіб, не поширювати і не передавати дані будь-якої третьої сторони (крім передачі даних Репетитору, пов'язаним особам, комерційним партнерам, особам, уповноваженим Виконавцем на здійснення безпосередньої обробки даних для зазначених цілей, а також на обов'язковий запит компетентного державного органу).

10.3. Замовник несе відповідальність за достовірність інформації, зазначеної при користуванні Сайтом. 

10.4. Інформація, яку надає Замовник є конфіденційною. Інтернет-ресурс використовує інформацію про Замовника виключно в цілях функціонування Інтернет-ресурсу. 

10.5. Зміни та/або доповнення до Договору вносяться в односторонньому порядку за рішенням Виконавця. Датою вступу в силу змін і/або доповнень до цього Договору є дата, визначена в них Виконавцем, але не раніше дати опублікування даних змін і/або доповнень на Сайті.

Текст змін та / або доповнень до Договору або його нова редакція доводиться Виконавцем до загального відома шляхом розміщення відповідної інформації на Сайті.

У разі незгоди Замовника з внесеними змінами та/або доповненнями до цього Договору, Замовник має право розірвати цей Договір шляхом повідомлення Виконавця про відмову Замовника від подальшого використання Сайту, а також про незгоду з внесеними змінами та / або доповненнями або про неприєднання до нової редакції Договору або про відмову дотримуватися умов Договору.

Сторони домовляються, що мовчання (відсутність письмових повідомлень про розірвання Договору або про незгоду з окремими положеннями Договору), а також продовження використання Сайту, визнаються згодою і приєднанням Замовника до нової редакції Договору, до редакції Договору з урахуванням внесених змін і / або доповнень.

10.6. Місцем укладення цього Договору Сторони визнають місцезнаходження Виконавця.

11. Термін дії договору

11.1. Цей Договір набирає чинності з дня початку користування Замовником Сайтом і діє до моменту закінчення використання Замовником Сайту. 

Опис та правила Послуги “Безпечний розрахунок”

  1. 1. Опис та правила Послуги “Безпечний розрахунок”

1.1 Що таке “Безпечний розрахунок” ? 

Це простий та безпечний сервіс (Послуга) для Замовника (Студент) та Виконавця (Репетитор) (разом - Сторони), розроблений репетиторським маркетплейсом Buki (Адміністрація Сервісу), який гарантує безпечність фінансової складової запланованих занять між Замовником та Виконавцем у рамках правил користування Послугою. Замовник отримує гарантію повернення своїх коштів, якщо Виконавець не провів заплановане заняття та навпаки, Виконавець отримує гарантію отримання своїх коштів, якщо заняття було проведено, а Замовник з будь-яких причин відмовляється платити кошти за проведенні заняття. “Безпечний розрахунок” резервує кошти на транзитному рахунку нашого фінансового партнера та переказує їх одній із сторін “Безпечного рахунку”. “Безпечний розрахунок” зводить можливі фінансові ризики, як для Замовника так і для Виконавця, до мінімума. Використовуючи сервіс “Безпечний розрахунок” Замовник погоджується з правилами надання Послуги “Безпечний розрахунок”;

1.2 Фінансовий партнер, компанія UaPay

Ми ретельно підійшли до вибору фінансового партнера для реалізації функції “Безпечний розрахунок”. Їм стала компанія UAPAY, який є національним сервісом миттєвих грошових переказів. Користуватися цим сервісом абсолютно безпечно, адже компанія сертифікована за стандартами безпеки платіжних систем VISA / Mastercard. Користуючись послугою Безпечний розрахунок, користувач погоджуються з Умовами надання сервісу переказів і погоджуються на обробку своїх персональних даних, а також з Умовами приймання платежів ;

  1. 2. Вартість послуги

Послуга “Безпечний розрахунок” для Замовника є абсолютно *безкоштовною (для студента, який шукає послуги з репетиторства) ;

*можливе утримання комісії від банку-емітенту вашої банківської картки

  1. 3. Створення “Безпечного розрахунку” 

3.1 Створення “Безпечного розрахунку” можливо лише на персональну заявку, де Виконавець дав згоду на роботу по персональній заявці від Замовника;

3.2 Після того, як Замовник та Виконавець погодили деталі майбутніх занять по створеній заявці, Сторони можуть створити “Безпечний розрахунок”;

3.3 Створення (ініціювання) “Безпечного розрахунку” відбувається на стороні Виконавця;

3.4 Якщо ви бажаєте працювати по заявці з використанням “Безпечного розрахунку”, повідомте про це обраного Репетитора (Виконавця), щоб він ініціював “Безпечний розрахунок”;

3.5 Виконавець ініціює “Безпечний розрахунок” зі свого кабінету, про що Ви отримаєте лист зі сповіщенням про запит на використання безпечної угоди;

3.6 Ви можете дати згоду на використання “Безпечного розрахунку” натиснувши кнопку “Прийняти” на сторінці заявки у вашому особистому кабінеті; 

3.7 Якщо Ви не згодні з використанням “Безпечного розрахунку”, Ви можете відмовитись натиснувши кнопку “Відхилити”; 

3.8 Створення “Безпечного розрахунку” на сумму менше ніж 100 грн. технічно не є можливим;

  1. 4 Порядок підтвердження та списання коштів для Послуги “Безпечний розрахунок”

4.1 Банківська картка Замовника потрібна лише на етапі її підтвердження “Безпечного розрахунку”. До тих пір поки репетитор не ініціює “Безпечний розрахунок”, ви не можете внести номер картки для зарахування коштів на транзитний рахунок; 

4.2 Якщо Ви погодились та прийняли “Безпечний розрахунок” та запромоновану дату заняття, для остаточного підтвердження Вам необхідно внести кошти у розмірі суми Безпеченої угоди за допомогою своєї банківської картки на сторінці заявки у своєму персональному кабінеті. Транзакція є цілком безпечною ;

4.3 Кошти резервуються на транзитному рахунку нашого фінансового партнера UaPay, що є акредитованим постачальником фінансових послуг та відповідає вимогам міжнародних платіжних систем Visa та Mastercard

( плата можлива лише карткою, випущеною українським банком); 

4.4 Порядок сплати за навчання або повернення коштів за “Безпечним розрахунком”:

4.4.1 Після підтвердження Вами “Безпечного розрахунку”, Ви маєте сплатити суму “Безпечного розрахунку”. Ця сумма буде знята з Вашої картки та буде зберігатись на транзитному рахунку фінансового партнера UaPay доки Сторони не підтвердять або підтвердять проведення занять;

4.4.2 Якщо заняття пройшло без проблем, кошти будуть перераховані Репетитору на наступний день після підтвердженної дати заняття (або дати підтвердження обома сторонами “Безпечного розрахунку”, якщо дата заняття не була вказана у заявці, по якій був створений “Безпечний розрахунок”) ; 

  1. 5. Скасування або зміна дати “Безпенчого розрахунку” 

Якщо щось пішло не так або у вас змінились плани, Ви можете запросити змінити дату заняття або скасування “Безпечного розрахунку” керуючись цими простими правилами:

5.1 Ви можете змінити дату запланованого заняття шляхом скасування вже встановленої дати заняття на сторінці заявки у своєму особистому кабінеті. Зміна дати запланованого заняття менше ніж за 24 години унеможливлює повернення коштів клієнту, які були внесені до “Безпечного розрахунку”; 

5.2 Після скасування дати запланованого заняття, зміна дати запланованого заняття відбувається на стороні Виконавця, про що вам прийде нотифікація 

5.3 Якщо на протязі семи днів не було вказано нової дати заняття, тоді зарезервована сума “Безпезного розрахунку” буде повернута на банківську картку Замовника;

5.4 Ви можете скасувати “Безпечний розрахунок” на сторінці заявки. Скасування “Безпечного рахунку” регулюється наступними правилами:

5.5 Якщо скасування Безпечної Угоди було зроблено завчасно (більше доби до запланованого заняття), кошти повністю повертаються Замовнику на банківську картку;

5.6 Якщо скасування було зроблене не завчасно (менше ніж за добу до запланованої дати заняття), кошти перераховуються Виконавцю у повному обсязі;

  1. 6. Порядок оформлення скарги щодо “Безпечного розрахунку” по заявці:

У разі, якщо у вас виникли запитання або скарга щодо вашої “Безпечного розрахунку”, ви можете написати нам для того, щоб ми розглянули скаргу

6.1 Потрібно натиснути на кнопку “Поскаржитись” на сторінці заявки, ви маєте змогу написати свою скаргу до Адміністрації Сервісу, щоб запросити повернення коштів які були зарезервовані у рамках Послуги “Безпечний розрахунок” 

6.2 Адміністрація Сервісу розгляне Вашу скаргу протягом 3 робочих днів і допоможе вирішити спірну ситуацію з Виконавцем, або ініціює повернення коштів;

6.3 Адміністрація має право збирати інформацію щодо скарги у обох сторін “Безпечного розрахунку” ; 

6.4 Сторони “Безпечного розрахунку” повинні мати змогу надати інформацію на запит Адміністрації Сервісу коли одна із Сторін подала скару. Якщо одна зі Сторін не в змозі надати необхідну інформацію або не виходить на зв’язок, тоді Адміністрація закріплює за собою право перераховувати кошти “Безпечного розрахунку” одній із Сторін на свій розсуд ; 

6.5 Адміністрація розгляне скаргу протягом 3 робочих днів і приймає рішення щодо доцільності скасування “Безпечного розрахунку” з поверненням коштів на банківський рахунок Замовника;

6.6 Після отримання скарги, Виконавець отримує нотифікацію у свій кабінет та має можливість відмінити “Безпечний розрахунок” внаслідок чого, сплачені кошти будуть повернуті на банківську карту Клієнта;

6.7 На період розгляду скарги щодо “Безпечного розрахунку”, кошти будуть зарезервовані на транзитному рахунку фінансової компанії партнера ; 

  1. 7. Інші умови та попередження

7.1 Кількість ініційованих “Безпечних розрахунків” по одній заявці між Виконавцем та Замовником не обмежено; 

7.2 “Безпечний Розрахунок” створюється для кожного окремого заняття в рамках однієї індивідуальної заявки; 

7.3 Для Замовника можливо підтвердження “Безпечного розрахунку” за допомогою будь якої карти українських банків для приватної особи, а також валютні карти;

7.4 Для “Безпечного розрахунку” використовується фінансовий механізм “переказ з карти на карту” з резервуванням коштів на транзитному рахунку фінансового партнера. Якщо Ви використовуєте КРЕДИТНУ КАРТУ та/або КРЕДИТНІ КОШТИ зверніться в банк-емітент і з'ясуйте всі умови для покупок і переказів з картки на картку в інтернеті. Залежно від типу карти деякі банки можуть стягувати додаткову комісію за переказ та за зарахування коштів на рахунок. Адміністрація Сервісу та фінансовий партнер UaPay не несуть відповідальності за додаткові комісії, які можуть бути стягнуті Вашим банком під час користування послугою “Безпечний розрахунок”;

7.5 Валютну карту можна використовувати тільки для підтвердження “Безпечного розрахунку” шляхом внесення коштів до “Безпечного розрахунку”; 

7.6 У разі не успішної угоди повернення коштів Замовнику на валютну карту технічно неможливе. Будь ласка, не використовуйте картку-ключ до рахунку фізичної особи підприємця, ми не можемо зарахувати на неї кошти;

7.7 Сервіс не є організатором/ініціатором угоди (заявки) між Користувачами, або її стороною. Сайт є комунікаційною платформою, яка надає інформаційні послуги та супутні сервіси та не несе відповідальності за домовленості, які були досягнуті між Замовником та Виконавцем щодо ставки, графіку, процессу занять тощо; 

7.8 “Безпечний розрахунок” гарантує збереження коштів у ситуаціях, коли заплановане заняття не відбулося. За якість заняття відповідає Виконавець;

7.9 Усі суперечки між Виконавцем та Замовником які виникли під час активної “Безпечної угоди” вирішуються шляхом переговорів, де Адміністрація Сервісу може приймати сторону “Арбітражу” за запитом однієї із Сторін;

7.10 Усі суперечки між Виконавцем та Замовником, які виникли після проведенного заняття, вирішуються без участі Адміністрації Сервісу.

7.11 Якщо “Безпечний розрахунок” не був активований та підтверджений по заявці, Замовник керується публічною Користувацькою Угодою Сервісу;