Використання денотатної карти профільної дисципліни у навчанні читанню студентів технічних ВИШів

Тематичний принцип вважається одним з основних у процесі відбору оригінальних спеціалізованих текстів у учбових цілях, оскільки розуміння тексту, як доведено, завжди відбувається у межах певної теми.

В той же час тема здатна виступати на різних рівнях узагальнення і заторкувати різні аспекти окресленою нею сфери діяльності, що значно ускладнює формулювання з її допомогою принципів відбору текстів. Тобто, одна й та сама тема може відображати відтинок (область, сферу) дійсності з точки зору спеціальності (галузі науки або техніки), і з точки зору відповідній цій спеціальності навчальній дисципліни. Різний рівень узагальненості у відображенні дійсності проявляється, перш за все, у кількісній різниці: тематичний спектр спеціальності ширший, ніж навчальної дисципліни.

Але не слід забувати ще про один факт, що обумовлює кількісну різницю у відображенні теми спеціальністю і навчальною дисципліною, - відмінності у ієрархічній організації теми. У предметній області спеціальності набір понять, об’єднаних певною темою, диктується законами цієї спеціальності, в той час як у навчальній дисципліні структура вихідної теми, переломлена крізь призму дидактичних і методичних принципів, здатна видозмінюватися. Результатом може стати неспівпадіння компонентів теми у межах спеціальності і навчальної дисципліни. Необхідність впорядкування компонентного складу теми обумовлює орієнтацію у процесі відбору оригінальних текстів у навчальних цілях або на навчальну дисципліну.

Навчання читанню іншомовних текстів у технічних вишах доцільно орієнтуватися на навчальну дисципліну, що узгоджується з принципом актуальності інформації при відборі навчальних текстів, згідно з яким, інформацію відібраних текстів слід корелювати з навчальною професійною діяльністю студентів і, відповідно, обмежуватися набором тем профільної дисципліни. При цьому, слід виокремити тематичний мінімум, складений з найбільш значущих тем профільної дисципліни.

Обрані для читання теми повинні відображати найважливіші поняття профільної дисципліни. Їх бажано представити у вигляді певної системи понять з ієрархічною організованою структурою предметних відносин, графічне зображення якої називається денотатною картою. Побудова такої карти можлива завдяки системності наших знань про об’єктивну дійсність.

«Денотат» позначає предмети, явища і процеси реального або уявного світу, які відображаються у свідомості людини - у вигляді понять, і у мові - у вигляді слів. Сукупність цих понять і предметів називається «предметно-денотативним» планом, яким можна уявити зміст тексту. Утворені між денотатами зв'язки і сформований у результаті семантичний комплекс формує денотатну структуру тексту.

Облік особливостей предметного плану навчального тексту як основного засобу навчання становить істотну методичну проблему, оскільки у разі його оптимальної дидактико-методичної організації можливо виконати кілька завдань:

- з боку викладача або автора підручника відбувається кероване залучення студента у заздалегідь відібраний «шматок дійсності» з урахуванням його етно-соціокультурних цінностей;

- структурована організація цього шматка дійсності (за допомогою денотатної карти) дозволяє представити по горизонталі і по вертикалі різні форми підпорядкування денотатів і переходи від більш загальних до більш конкретних явищ;

- вирішується проблема адекватності розуміння тексту, адже, як зазначив Н.І. Жинкин, «відтинок тексту зрозумілий, якщо денотат, що виник у приймача повідомлення, відповідає початковому денотату»;

- організація денотатного плану забезпечує постановку соціокультурних акцентів окремих фрагментів карти, наприклад, шляхом зіставлення предметної дійсності рідного і досліджуваних мов.

Згідно з А.І. Новиковим, складання денотатної карти допоможе формально відобразити зміст навчального тексту. Він же запропонував послідовний план для денотативного аналізу. Він виглядає наступним чином:

- визначення імен денотатів у тексті,

- виокремлення у тексті «ключових» денотатів,

- встановлення внутрішніх зв'язків кожного «ключового» денотата з іншими денотатами,

- формування таблиці зв'язків денотатів і побудова грифа,

- визначення предметних відносин між денотатами,

- формування цілісної структури змісту з урахуванням предметних відносин денотатів і їх місця в цій структурі.

Подання предметного плану тексту у вигляді денотатної карти дозволяє матеріалізувати його зміст на папері, зробивши його наочним.

Денотатна карта профільної дисципліни дозволяє не лише відбирати тексти згідно з критерієм важливості для курсу, але і визначати послідовність їх читання студентами, виходячи зі складності тем, які представлені у денотатній карті окремими графами і розташовані у напрямку поступового розширення їх об’єму і поглиблення змісту.

Експериментально встановлено доцільність розташування відібраних текстів у відповідності з порядком слідування графів у денотатній карті профільної дисципліни. Тобто, тексти потрібно розташовувати за якісним критерієм, у порівнянні з розташуванням обраних текстів згідно зі збільшенням їх об’єму, тобто розташуванням, керуючись кількісним показником.

Використана література:

1. Жинкин Н.И. Механизмы речи. М.: Иэд. Ахал пед. наук РСФСР, 1958. 370 с. с ил., 48 л. табл.

2. Новиков А.И. Семантика текста и ее формализация. М Наука, 1983. 215 с.

Рейтинг:5 из 5

На основе отзывов 1 пользователей

Автор: Світлана Ш.

Редакция не несет ответственности за наполнение блогов, они есть персональным мнением автора

Нужен репетитор?

Выбирай лучших преподавателей на сервисе Буки!

Другие статьи преподавателя

Регистрируйся как репетитор на BUKI!

Бесплатная регистрация за 10 минут

Занятия персонально или по Skype

Оплата напрямую от ученика

Также читайте раздел «Блоги репетиторов»:

Секретные методы изучения иностранного языка

В этой статье мы рассмотрим три секретных метода, которые могут помочь вам усвоить новый язык быстрее и эффективнее. Статья содержит ссылки на платформы и вебсайты, которые вам помогут в этом.

Автор: Христина Я.

Як досягти тонкої талії?

Тонка талія: міфи та реальність

Автор: Анастасія Ш.

Цукрозамінники

Переваги та недоліки

Автор: Анастасія Ш.

Відпочинок від тренувань

Правильно організований відпочинок допомагає зберегти і покращити результати тренувань

Автор: Анастасія Ш.

Verben mit Präpositionen у німецькій мові у німецькій мові. Дружній путівник для початківців

Сьогодні ми поговоримо про один із важливих аспектів німецької мови - Verben mit Präpositionen (дієслова з прийменниками).

Автор: Ярослав Т.

Зв'язок між гормонами та тренуваннями

Важливість фізичної активності для підтримки гормонального балансу та загального здоров'я.

Автор: Анастасія Ш.

Другие новости:

;