Минулий час в англійській мові

20.11.2020

Минулий час в англійській мові
Вивчення іноземних мов

У цій статті пропонуємо детально розглянути минулий час. Граматика англійської мови нараховує 4 часи категорії Рast:

 1. Рast Simple (Простий минулий час)
 2. Past Continuous (Минулий тривалий час)
 3. Past Perfect (Минулий завершений час)
 4. Past Perfect Continuous (Минулий завершено-тривалий))

 

Простий минулий час. Приклади речень в Рast Simple

Часова форма Рast Simple виражає дію, яка відбулася або періодично повторювалася у минулому. Ця дія не має жодного зв’язку з теперішнім.

Головними словами-маркерами для передачі Рast Simple є:

 • yesterday (вчора),
 • the day before yesterday (позавчора),
 • ago (…тому), last (минулого…),
 • How long ago… (Як давно…).

Минулий час може відповідати як доконаному, так і недоконаному виду в українській мові. 

 • I thought about that yesterday (Я думала про це вчора).
 • Jim went to Great Britain five month ago (Джим їздив до Велибританії 5 місяців тому). 

За допомогою Рast Simple передаємо минулі звички та послідовні дії. 

 • He called a taxi and went to the airport (Він викликав таксі і поїхав до аеропорту).

Стосовно часто повторюваних звичних дій у минулому використовуються також вирази used to + infinitive, would + infinitive.

 • She used to read a lot when she was a child (Вона багато читала у дитинстві).

Форма простого минулого часу використовується після if в умовних реченнях 2-го типу (The Second Conditional).

 • If we were free, we would go with you (Якби ми були вільні, то пішли б з тобою)

 

Розповідні, питальні і заперечні речення у Past Simple

У розповідному реченні минулого часу маємо справу з двома категоріями дієслів – правильними та неправильними. Така класифікація склалася історично. Тож краще запам’ятати форми основних неправильних дієслів. Щодо невідомих дієслів, доцільніше спочатку перевірити наявність слова у таблиці неправильних дієслів. Знаходимо форму слова у 2-ій колонці під назвою «Past Simple». 

До правильних дієслів додаємо закінчення –ed. При цьому, якщо дієслово закінчується на –е, –ее, додається лише –d: close → closed, fee → feed. Літера у після приголосної змінюється на і; –ic змінюється на –ick: try → tried, traffic → trafficked. Має місце подвоєння кінцевої приголосної, перед якою стоїть коротка наголошена голосна: nod → nodded. 

У запитальних і заперечних реченнях з’являється допоміжне дієслово did. Варто звернути увагу, що після did основне дієслово стоїть у початковій формі. Це відрізняє Past Simple від інших минулих часів. 

 • He did not/didn’t pay for his dinner (Він не заплатив за обід).

При наявності дієслів was (був, була, було), were (були), частка not додається до них. 

 • John was not/wasn’t at home yesterday (Джона не було вдома учора).

У запитаннях на початок речення додаємо допоміжне дієслово did або виносимо наперед was, were.

 • Did she leave for Paris in 2006? (Вона поїхала до Парижа у 2006?)
 • Didn’t Mr. Brown ask about me? (Містер Браун не питав про мене?)
 • Were they upset about this? (Вони були засмучені цим?)

 

Часова форма Past Continuous: особливості вживання

Тривалий минулий час використовується для опису дії, яка відбувалася протягом певного періоду в минулому. В українській мові цей час співвідноситься з дієсловами недоконаного виду. Часовий відрізок, протягом якого тривала дія, може бути представлений у вигляді обставин часу: at 5 o’clоck yesterday, last night at 2 p.m., all day long, all the time, the whole day, for a few days, this time three month ago, from 5 till 7 p.m. and so on. Ось приклади речень на англійській:

 • I was talking to her for 2 hours (Я розмовляв з нею 2 години).
 • She was reading the whole evening yesterday (Вона читала увесь вечір вчора).

Тривалість дії протягом певного періоду в минулому не завжди чітко визначена у реченні за допомогою обставин, але може бути зрозуміла з контексту. 

 • Josh didn’t notice what was going around him – he was deep in the book. (Джош не помічав, що відбувалося довкола – він був заглиблений у книгу)

Часовий відтинок тривалості також визначається за допомогою іншої дії у минулому. Остання має значення завершеності, одноразовості. Відповідно більш коротка або одноразова дія вживається у формі Past Simple, а більш тривала, продовжувана дія – у формі Past Continuous. 

 • We were answering the teacher’s questions when the headmistress entered the classroom (Ми відповідали на запитання вчителя, коли до класу зайшла директорка).
 • When the children were walking through the wood, they saw a fox (Коли діти гуляли у лісі, вони побачили лисицю). 

За допомогою минулого тривалого часу передаються дві або більше дій, які одночасно відбувалися у минулому. 

 • The first group was setting the riddles while the second group was guessing them (Перша група загадувала загадки, в той час як друга група відгадувала їх). 

Іноді форма Past Continuous використовується для вираження емоцій незадоволення, роздратування ситуаціями/діями/звичами, які постійно повторювалися у минулому. У цьому випадку час супроводжується обставинами never, ever, constantly, always. Це правило поширюється і на дієслова стану, коли у реченні йдеться про винятковий випадок або настрій. 

 • Jane was constantly asking me for help (Джейн постійно просила мене про допомогу).
 • Were they ever being polite with me?! (Чи були вони коли-небудь ввічливими зі мною?)

За допомогою минулого тривалого часу нерідко передається атмосфера, опис природи та подій у вступній частині художніх творів.

 • I was driving to that old castle in the suburbs. It was raining. The road was slippery. I was looking carefully not to miss the turn to my fondest dream. (Я їхала до того старого замку у передмісті. Йшов дощ. Дорога була слизька. Я слідкувала уважно, аби не пропустити поворот до своєї заповітної мрії).

 

Правила побудови розповідного, питального і заперечного речення у Past Continuous

Дія у минулому тривалому часі передається за допомогою:

допоміжних дієслів was/were та основного дієслова з закінченням –ing

Форму was (аналог is у Present Continuous) застосовуємо з особами однини – I, he, she, it. Were (аналог are у Present Continuous) вживаємо з we, you, they. При додаванні закінчення –ing можливе чергування та подвоєння (кінцева приголосна подвоюється, якщо перед нею стоїть наголошена голосна) звуків ie → y (lie → lying), ic – ick (mimic → mimicking), stop → stopping, begin → beginning. 

Заперечення утворюється шляхом додавання частки not до слів was та were. Можливі скорочені варіанти wasn’t, weren’t.

 • Kelly wasn’t sewing all evening yesterday (Келлі не шила увесь вечір вчора). 

У запитаннях допоміжні was та were виносяться наперед: 

 • Were they discussing this problem during the conference? (Вони обговорювали це питання під час конференції?) 
 • Wasn’t she cleaning the windows? (Вона не мила вікна?)

 

Граматичні аспекти використання часу Past Perfect

Минулий завершений час – це особлива часова форма, яка вживається:

Для граматичної передачі дії, що відбулася перед іншою дією у минулому. Таким чином, дія, що відбулася раніше, набуває форми Past Perfect, а пізніша дія – форми Past Simple. 

 • We got a hotel room because we had booked it in advance (Ми отримали кімнату в готелі, тому що забронювали її заздалегідь. Спочатку забронювали, а потім отримали).
 • Michael knew Dallas so well, he had visited the city several times (Майкл знав Даллас дуже добре, він відвідував місто декілька разів. Спочатку відвідував, а потім знав про місто).

Зрідка послідовність дій підтверджується за допомогою специфічних конструкцій hardly … when, no sooner … than, scarcely… when (тільки-но, ледве, не встиг я …як).

 • Hardly had he packed his things and prepared, when the taxi arrived (Не встиг він спакувати речі і приготуватися, як приїхало таксі).

Для вираження дії, яка відбулася і результат якої мав місце у минулому. По суті, це еквівалент часу Present Perfect. 

 • Jerry was upset. He had broken his car (Джері був засмучений. Він розбив свою машину).
 • By the time I moved to the USA I had written 2 books and I was working hard on the third (До того часу як я переїхала в США, я написала 2 книги і працювала над третьою).
 • The grass and leaves were covered with water drops. It had been the heavy rain (Трава і листя були вкриті краплями води. Пройшов сильний дощ). 

Минулий завершений час може супроводжуватися наступними часовими маркерами:

 • before (перед тим як),
 • after (після),
 • bу (до),
 • by that time (до того часу),
 • already (вже),
 • just (якраз),
 • for (протягом),
 • since (з),
 • till (до),
 • until (до),
 • when (коли),
 • never (ніколи),
 • ever (коли-небудь),
 • earlier (раніше),
 • first (спершу) and so on. 

Приклади:

 • Tom had drunk a cup of coffee before going to work (Том випив чашку кави, перед тим як пішов на роботу).
 • He was hungry. He hadn’t eaten for 5 hours (Він був голодний. Він не їв 5 годин).

До речі, зі сполучниками before, after, when можна використовувати як Past Perfect, так і Рast Simple без різниці у значенні. З дієсловами руху (напр. come, arrive, return) та чуттів (напр. hear, smell, taste) слід використовувати Рast Simple. 

Форма минулого завершеного часу також використовується після сполучника if для опису нереальної умови у минулому, тобто в умовних реченнях 3-го типу.

 • If I hadn't phoned you, you wouldn't have known the news (Якби я тобі не подзвонила, ти б не дізналася новини).

 

Правила побудови речень у минулому завершеному часі 

На загал схема простого розповідного речення має вигляд:

Підмет+ допоміжне дієслово had + 3-тя форма дієслова або –ed

Past Perfect відповідає переважно доконаному виду в українській мові, проте іноді має значення тривалості. Заперечні речення утворюються шляхом додавання not до допоміжного had. Також може використовуватися прислівник never.

 • The child hadn’t learnt the rule when the teacher returned (Дитина не вивчила правило, коли вчителька повернулася).
 • They had never been to an opera before last night (Вони ніколи не були в опері до минулого вечора).

Запитання будуємо, виносячи наперед допоміжне дієслово had. 

 • Had Susan ever studied French before she moved to France? (Сьюзен колись вивчала французьку, перед тим як переїхати до Франції?)

 

Граматичні категорії часу Past Perfect Continuous та особливі випадки його застосування

На відміну від інших часів, минулий завершено-тривалий час рідковживаний. Адже це складна граматична конструкція, яка поєднує у собі елементи й семантику двох часів – Past Perfect та Past Continuous. 

Застосовуючи цю часову форму, мовець робить особливий наголос на тривалості дії. Перебіг дії, що включає її початок і кінець, має чітко визначені часові рамки. Таким чином, дія відбувалася протягом конкретного періоду часу у минулому до початку іншої минулої дії або до настання певного моменту у минулому. Саме цим Past Perfect Continuous відрізняється від Past Continuous, у якому часові рамки тривалості можуть бути невизначеними. 

Завершеність часу пояснюється тим, що попередня тривала дія відбувається перед іншою, пізнішою у часі, дією. Ця пізніша дія має граматичну форму Past Simple. 

Головними часовими маркерами для минулого завершено-тривалого часу є for (протягом) і since (з, відколи). For вказує на повний період тривання дії, since – на початок перебігу дії. Також використовуються how long, till, until, before and so on. 

 • I had been working at Sam’s restaurant for 10 years before our family moved to New Jersey (Я пропрацював у ресторані Сема 10 років, перед тим як наша сім’я переїхала у Нью-Джерсі).
 • Jenny had been baking a pie for 45 minutes when her guests came (Дженні пекла пиріг протягом 45 хвилин, коли її гості прийшли).

Подеколи дія може мати лише визначений початок, але невизначене завершення.

 • Glenn had been writing poems since his childhood (Ґлен писав вірші з дитинства).

Форма Past Perfect Continuous використовується для позначення тривалої дії, яка мала результат/наслідок у минулому.

 • There were puddles in the streets. It had been raining at night (На вулицях були калюжі. Вночі йшов дощ).
 • She was exhausted in the evening. She had been tiding up her flat the whole day (Вона була виснажена увечері. Вона прибирала квартиру увесь день).

Минулий завершено-тривалий час не використовується з дієсловами стану (напр. agree, believe, doubt, guess, imagine, know, mean, recognise, remember, suspect, think, appear, be, feel, hear, look, see, seem and so on). У цьому випадку він замінюється на Past Perfect.

 

Побудова дієслова. Заперечення та запитання у Past Perfect Continuous

Минулий завершено-тривалий час має двокомпонентне допоміжне дієслово – had been. Тож загалом дієслово у розповідному реченні має наступну граматичну форму:

допоміжне had been + основне дієслово з закінченням –ing

Заперечне речення утворюємо, додаючи частку not до першого компоненту допоміжного дієслова – had. 

 • They hadn’t been travelling for a year since we met them at the party (Вони не подорожували протягом року, відколи ми зустріли їх на вечірці).

У запитаннях слово had виносимо наперед:

 • Had the children been playing football for 45 minutes when the rain started? (Чи грали діти у футбол протягом 45 хвилин, коли почався дощ?)

Past Perfect та Past Perfect Continuous не варто плутати з простими часами. Вони вживаються виключно за наявності відповідного контексту або відповідних обставин часу.Автор:

Оцініть новину

Також читайте розділ «Блоги репетиторів»:

Зборовский мирный договор. Ключевые пункты и значение

В этой статье подробно разобрано предпосылки, основные моменты и значение Зборовского мирного договора

Автор: Ярослав Б.

«Голод за полуницею» (Лексичні вирази та питання до статті "Beerenhunger" з німецькомовного журналу DEUTSCH PERFEKT (Juni, 2020)

Нарешті полуниця! Навряд чи є інший фрукт, на який люди реагують так емоційно. Для багатьох німців літо починається з перших полуниць, вирощених на власних фермах. Сезон врожаю означає великий стрес - адже цей фрукт потребує ретельного догляду та обережно

Автор: Дар'я М.

Розвиток критичного мислення на заняттях з англійської мови

Стаття описує важливість розвитку критичного мислення, зокрема і під час занять з англійської мови.

Автор: Тарас Г.

«Фінансові» ідіоми та переклад основних префіксів англійської мови

Гроші – це тема не лише фінансової сфери. Розмови про цей делікатний предмет ведуться постійно. Тому і нам не слід залишатися осторонь і гайда знайомитися з висловами, які точно допоможуть Вам передати свою думку більш виразно.

Автор: Дар'я М.

7 виразів англійської мови для щоденного спілкування

Окрім накопичення знань з граматики важливою складовою вивчення мови є бажання людини збагатити свій лексичний запас. Кожен день в англійській мові з’являються десятки нових виразів, які не слід залишати без уваги. С

Автор: Дар'я М.