Експрес-підготовка до ЗНО з біології: що треба знати у 2021 році

03.06.2021

Експрес-підготовка до ЗНО з біології: що треба знати у 2021 році
Новини ЗНО
 1. Які види завдань є на ЗНО з біології?
 2. Які терміни та поняття слід повторити під час підготовки до ЗНО з біології?
 3. Яким практичним навичкам варто приділяти особливу увагу під час підготовки до ЗНО з біології?
 4. Які джерела допоможуть вам якісно підготуватися до ЗНО?

Незалежне оцінювання з біології можна складати як обов’язковий (другий) предмет для вступу на медичні та ряд інших напрямів підготовки або як вибірковий (третій) предмет для вступу до ЗВО. Також сертифікаційна робота може бути зарахована учасникові тестування як результат державної підсумкової атестації. ЗНО відбудеться 10 червня. Результати тесту будуть відомі до 25 червня. 

У статті ми підготували ключові теми та завдання, на які варто звернути увагу під час підготовки до ЗНО. Біологія 2021 – це тест, який нічим не відрізняється від минулорічного зразка, завдання складалися на основі затвердженої МОН Програми ЗНО з біології

Які види завдань є на ЗНО з біології?

Аби добре ознайомитися з особливостями завдань, треба скласти пробні тести ЗНО. Біологія – предмет, що пов'язаний із спостережливістю, хорошою візуальною пам’яттю та вмінням систематизувати й узагальнювати. Усього на абітурієнта чекає 50 тестових питань теоретичного та практичного змісту. Розглянемо детальніше формат завдань:

 • 38 завдань з вибором однієї правильної відповіді;

 • 8 завдань на встановлення відповідності (один варіант, позначений літерою, зайвий);

 • 4 завдання з вибором 3-х правильних відповідей з 3-х груп запропонованих варіантів (з кожної групи варіантів відповідей треба вибрати один правильний).

На виконання завдань відводиться 2 год. 30 хв. Під час виконання завдань з вибором 3-х правильних відповідей важливо дотримуватися чіткої послідовності у вписуванні цифр. 

Підготовка до ЗНО з біології має бути регулярною та структурованою. Повторювати матеріал в хаотичному порядку – марна трата часу. Ви повинні не просто читати підручник, а відповідати на проблемні запитання і виконувати багато практичних завдань. Тому краще вчасно звернутися до репетитора. Заходьте на сервіс BUKI та оберіть педагога, який відповідає усім вашим вимогам. 

зно з біології

Які терміни та поняття слід повторити під час підготовки до ЗНО з біології?

Програма ЗНО з біології охоплює 5 розділів:

 • Хімічний склад, структура і функціонування клітин. Реалізація спадкової інформації
 • Закономірності спадковості і мінливості
 • Біорізноманіття
 • Організм людини як біологічна система
 • Основи екології і еволюційного вчення

У межах кожного розділу визначені теми та підрозділи, вимоги до рівня знань, умінь і навичок. Досвідчені репетитори радять вручну записати усі визначення та щодня переглядати їх перед сном. 

Готуючись за першим розділом «Хімічний склад, структура і функціонування клітин. Реалізація спадкової інформації», вам потрібно повторити такі терміни: «біосистема», «моделювання», «моніторинг», «біополімер», «мономер», «макроелементи», «органогенні елементи», «мікроелементи», «гідрофільні і гідрофобні сполуки», «денатурація», «ренатурація», «реплікація», «ферменти», «коферменти», «активний центр фермента», «конформація», «принцип комплементарності», «ген», «макроергічний зв'язок», «ендемічні захворювання», «еукаріоти», «активний та пасивний транспорт речовин через мембрану», «ендоцитоз (фагоцитоз, піноцитоз)», «екзоцитоз», «плазмоліз», «деплазмоліз», «кристи», «тилакоїди», «ламели», «матрикс», «строма», «цитоплазма», «плазмодесми»,

«органели», «включення», «каріоплазма», «хромосоми», «гомологічні хромосоми», «гаплоїдний і диплоїдний набори хромосом», «хроматин», «нуклеосома», «центромера», «плечі хромосоми», «каріотип», «метаболізм», «анаболізм», «катаболізм», «автотрофні організми», «фототрофні організми», «хемотрофні організми», «гетеротрофні організми», «міксотрофні організми», «фотосинтез», «хемосинтез», «гліколіз», «бродіння», «клітинне дихання», «цикл Кребса», «дихальний ланцюг», «спадковість», «мінливість», «геном», «екзони», «нітрони», «транскрипція», «трансляція», «генетичний код», «інтерфаза», «клітинний цикл», «рекомбінація ДНК», «кросинговер», «онтогенез», «ембріон», «ембріональна індукція», «бластула», «гаструла», «диференціація клітин», «запліднення», «гамети», «зигота», «мітоз», «мейоз».

В розділі «Закономірності спадковості і мінливості» вам можуть трапитися такі поняття: «алель», «генотип», «фенотип», «домінантний алель», «рецесивний алель», «гомозигота», «гетерозигота», «чиста лінія», «гібрид», «статеві хромосоми», «аутосоми», «гомо- та гетерогаметна стать», «аналізуюче схрещування», «генофонд», «спадкові захворювання», «комбінативна мінливість», «модифікаційна мінливість», «норма реакції», «мутації», «мутагенні фактори», «сорт», «порода», «штам», «штучний добір», «гібридизація», «інбридинг», «аутбридинг», «гетерозис», «клонування», «клон», «генетично модифіковані організми», «химери».

зно з біології

Вивчаючи теми розділу «Біорізноманіття», повторіть такі біологічні терміни: «біорізноманіття», «домен», «таксономічна одиниця», «систематика», «номенклатура», «класифікація», «вид», «таксон», «філогенез», «філогенетична систематика», «монофілетична група», «кладограма», «філогенетичне дерево», «віруси», «капсид», «суперкапсид», «віроїди», «пріони», «вакцинація», «біологічний метод боротьби», «прокаріотичні організми», «нуклеоїд», «кон'югація», «інцистування», «мутуалізм», «коменсалізм», «паразитизм», «нітрифікація», «денітрифікація», «азотфіксація», «зооспори», «талом/слань», «піреноїд», «судинно-волокнистий пучок», «камбій», «ксилема», «флоема», «висхідний і низхідний потоки речовин», «кореневий тиск», «присисна сила листків», «фітогормони», «фітонциди», «вічнозелені рослини», «пилкова трубка», «пилковхід», «ендосперм», «розмноження», «життєвий цикл», «спора»,

«спорофіт», «гаметофіт», «спорангії», «гаметангії», «архегонії», «антеридії», «гіфи», «плодове тіло», «осмотрофний спосіб живлення», «мікориза», «сапротрофи», «симбіотрофи», «ризоїди», «соредії», «іридії», «біоіндикатори», «гетеротрофи», «циста», «скоротливі вакуолі», «травні вакуолі», «псевдоніжки», «війки», «вегетативне ядро», «генеративне ядро», «остаточний хазяїн», «проміжний хазяїн», «мезоглея», «тварини», «ектодерма», «ентодерма», «мезодерма», «двошарові і тришарові тварини», «симетрія тіла», «порожнина тіла», «покриви тіла», «подразливість», «прямий і непрямий розвиток», «запліднення», «гермафродити», «цикл розвитку/життєвий цикл», «інстинкт», «поведінка тварин», «міграція», «хомінг», «угруповання тварин», «елементарна розумова діяльність».

зно з біології

У розділі «Організм людини як біологічна система» ви зустрінете найбільшу кількість термінів відповідно до кожної системи організму: «тканина», «орган», «фізіологічна система органів», «функціональна система органів», «нервова регуляція», «гуморальна регуляція», «імунна регуляція», «гомеостаз», «нейрон», «нейроглія», «нерв», «нервовий центр», «нервовий вузол», «рефлекс», «рефлекторна дуга», «синапс», «центральна нервова система», «периферична нервова система», «вегетативна нервова система», «соматична нервова система», «біла речовина», «сіра речовина», «мієлінова оболонка», «медіатор», «черепно-мозкові нерви», «спинномозкові нерви», «мозкові оболонки», «борозни», «звивини», «гормони», «нейрогормони», «ендокринні залози», «гіпоталамо-гіпофізарна система», «резус-фактор», «резус-конфлікт», «донор», «реципієнт», «аглютинація», «анемія», «гемофілія», «гемоліз», «кровообіг», «кров'яний тиск»,

«артеріальний тиск», «артерії», «вени», «капіляри», «коронарні судини», «лімфатичні капіляри», «міокард», «епікард», «ендокард», «перикард», «провідна система серця», «серцевий цикл», «систола», «діастола», «пульс», «імунітет», «специфічний імунітет», «неспецифічний імунітет», «природний імунітет», «вроджений імунітет», «клітинний імунітет», «гуморальний імунітет», «лікувальна сироватка», «вакцина», «антиген», «імунокорекція», «імунодефіцит», «імуномодулятори», «аутоімунні процеси», «алергія», «дихання», «газообмін», «зовнішнє дихання», «внутрішнє/тканинне дихання», «повітроносні/дихальні шляхи», «життєва ємність легень», «дихальний об'єм», «резервний об'єм», «залишкове повітря», «плевральна порожнина», «дихальні м'язи», «дихальні рухи», «надгортанний хрящ», «дихальний центр», «травлення», «травний тракт», «травні залози», «травні соки», «травні ферменти (пепсин, трипсин, хімотрипсин, ліпаза, амілаза, мальтаза)», «секреція», «пристінкове травлення», «всмоктування», «перистальтика», «очеревина», «дванадцятипала кишка», «порожня кишка», «клубова кишка», «сліпа кишка», «апендикс», «ободова кишка», «пряма кишка», «ковтальний центр», «обмін речовин/метаболізм», «вітаміни», «токсини», «збалансоване/раціональне харчування», «нефрон», «кіркова речовина»,

«мозкова речовина», «фільтрація», «реабсорбція», «ниркова миска», «ворота нирки», «ниркова піраміда», «антидіуретичний гормон/вазопресин», «епідерміс», «дерма», «підшкірна клітковина», «меланін», «терморегуляція», «окістя», «компактна речовина кістки», «губчаста речовина кістки», «кісткова пластинка», «остеоцити», «остеон», «червоний кістковий мозок», «жовтий кістковий мозок», «суглоб», «зв'язки», «сухожилки», «фасція», «міофібрили», «актин», «міозин», «сила м'яза», «м'язовий тонус», «втома», «постава», «гіподинамія», «сенсорні системи», «сенсорна адаптація», «органи чуття», «рецептори», «акомодація», «короткозорість», «далекозорість», «астигматизм», «дальтонізм», «оптична система ока», «збудження», «гальмування», «інстинкт», «безумовні рефлекси», «умовні рефлекси», «тимчасовий нервовий зв'язок», «пам'ять», «вагітність», «плацента», «статеве дозрівання». 

зно з біології

Під час повторення розділу «Основи екології і еволюційного вчення» зважайте на такі поняття: «екологія», «екологічна валентність», «екологічна ніша», «екологічні чинники», «обмежувальні чинники», «оптимальні та песимальні умови», «середовище мешкання», «толерантність», «популяція», «структура популяції», «популяційні хвилі», «мінімальна життєздатна популяція», «гомеостаз популяції», «біотоп», «біотичні зв'язки», «біоценоз», «агроценоз», «екологічна піраміда», «мозаїчність біоценозу», «продуктивність екосистем», «продуценти», «консументи», «редуценти», «сукцесія», «трофічний ланцюг», «трофічний рівень», «трофічна сітка», «ярусність біоценозу», «видове багатство біоценозу», «видове різноманіття біоценозу», «антропогенний/антропічний вплив», «біосфера», «біогеохімічний цикл», «види-вселенці», «екологічна мережа», «екологічна політика», «жива речовина біосфери», «біогенна речовина», «косна/нежива речовина», «біокосна речовина», «забруднення», «ноосфера», «охорона природи», «раціональне природокористування», «екологічне мислення», «сталий розвиток», «адаптація», «преадаптація», «постадаптація», «адаптивний потенціал», «екологічна ніша», «адаптивна радіація», «коеволюція», «коадаптації», «життєва форма», «адаптивні біологічні ритми», «фотоперіодизм», «еволюція», «мікроеволюція», «ізоляція», «дрейф генів», «міграції», «дивергенція», «конвергенція», «паралелізм», «природний добір», «біологічний прогрес», «біологічний регрес», «генетична структура популяції», «генофонд популяції».

зно з біології

Яким практичним навичкам варто приділяти особливу увагу під час підготовки до ЗНО з біології?

Розглянемо, які ключові вміння треба потренувати у кожному з 5-ти розділів Програми ЗНО. Ці навички допоможуть не лише успішно скласти тестування, а й полегшать ваше навчання у виші. 

У розділі «Хімічний склад, структура і функціонування клітин. Реалізація спадкової інформації» важливими є такі вміння:

 • розрізняти мікро- та мaкроелементи;

 • порівнювати ДНК і РНК за хімічним складом і будовою;

 • визначати молекулярну масу речовини за масою одного з її компонентів, довжину молекули нуклеїнової кислоти;

 • візуально розпізнавати клітини рослин і тварин;

 • порівнювати дихання і фотосинтез, дихання і бродіння;

 • записувати сумарні рівняння процесів фотосинтезу та дихання;

 • класифікувати типи росту організмів різних царств;

 • розрізняти способи розмноження та форми запліднення;

 • аналізувати етапи клітинного циклу.

У розділі «Закономірності спадковості і мінливості» потрібно вміти виконувати такі завдання:

 • розрізняти домінантний і рецесивний стани ознак;

 • аналізувати каріотипи, родоводи людини;

 • визначати розподіл фенотипів нащадків;

 • розв’язувати задачі з генетики на: моногібридне і дигібридне схрещування; взаємодію алелів одного гена (повне і неповне домінування, кодомінування); зчеплене зі статтю успадкування;

 • порівнювати види спадкової мінливості, мутаційну і модифікаційну мінливість;

 • аналізувати варіаційний ряд і варіаційну криву;

 • визначати генетичні наслідки різних систем схрещувань організмів; 

 • прогнозувати наслідки застосування сучасних біотехнологій.

зно з біології

Щодо розділу «Біорізноманіття», то варто попрацювати над уміннями:

 • візуально розпізнавати та характеризувати бактеріофаги, аденовіруси, віруси тютюнової мозаїки, грипу, імунодефіциту людини;

 • порівнювати будову клітин про- та еукаріотів;

 • візуально розпізнавати та характеризувати різні види водоростей;

 • розпізнавати та характеризувати тканини рослин, вегетативні органи рослин; види коренів; типи кореневих систем; видозміни кореня, зони кореня; елементи внутрішньої будови кореня на поперечному зрізі; елементи пагона та ін.;

 • аналізувати формулу квітки;

 • визначати спосіб запилення за будовою квітки; спосіб поширення плодів за їх будовою;

 • порівнювати статеве і нестатеве розмноження рослин;

 • розпізнавати та характеризувати різні види грибів та лишайників;

 • візуально розпізнавати та характеризувати органи і системи органів тварин;

 • розрізняти форми поведінки тварин;

 • розпізнавати представників тварин, характерні ознаки тварин, що належать до наведених у Програмі ЗНО таксонів, зіставляти елементи будови тіла з представниками тварин на прикладах вказаних в переліку видів.

У розділі «Організм людини як біологічна система» вам варто перш за все навчитися:

 • встановлювати відповідність між клітинами і типами тканин; взаємозв'язок між будовою і функціями тканин організму людини;

 • візуально розпізнавати та характеризувати елементи будови нейрона; складові рефлекторної дуги; елементи будови спинного мозку; відділи головного мозку; долі великих півкуль головного мозку;

 • розрізняти залози зовнішньої, внутрішньої та змішаної секреції, співвідносити гормони і ендокринні залози;

 • порівнювати нервову і гуморальну регуляцію;

 • порівнювати склад крові, лімфи, тканинної/міжклітинної рідини; групи крові системи АВО;

 • визначати сумісність груп крові;

 • складати схему взаємозв’язку складників внутрішнього середовища, взаємодії факторів зсідання крові;

 • візуально розпізнавати органи кровообігу (серце, аорту, легеневі артерії, легеневі вени, порожнисті вени); велике і мале кола кровообіг; елементи будови серця;

 • обґрунтовувати заходи профілактики інфекційних захворювань людини;

 • складати схему газообміну в легенях і тканинах;

 • прогнозувати зміни в роботі дихальної системи при фізичному навантаженні, під впливом подразників зовнішнього середовища

 • співвідносити травні ферменти і травні соки;

 • складати схеми обміну вуглеводів, ліпідів, білків в організмі людини;

 • порівнювати склад первинної, вторинної сечі, плазми крові;

 • візуально розпізнавати елементи будови шкіри;

 • класифікувати м’язи за функціями, розрізняти види кісток;

 • встановлювати взаємозв'язок між будовою і функціями органів зору, слуху, рівноваги;

 • класифікувати безумовні рефлекси; розпізнавати інстинктивну і набуту поведінку людини, тип темпераменту, умовні і безумовні рефлекси;

 • розпізнавати та характеризувати статеві клітини, стадії гаметогенезу людини.

У розділі «Основи екології і еволюційного вчення» потрібно звернути увагу на практичні вміння:

 • розрізняти стено- та еврибіонтні види, статичні та динамічні параметри популяції, екологічні стратегії популяцій;

 • розрізняти типи біотичніх зв'язків у біоценозі, первинні та вторинні сукцесії, пасовищні та детритні трофічні ланцюги;

 • складати схеми перенесення речовин та енергії в екосистемах;

 • розрізняти типи речовин біосфери, види забруднення довкілля, джерела забруднення довкілля;

 • аналізувати схеми біогеохімічних циклів, антропогенні зміни в біосфері, стан довкілля;

 • визначати ознаки адаптованості організмів до середовища існування, адаптивний характер поведінкових реакцій тварин;

 • порівнювати особливості терморегуляції пойкілотермних та гомойотермних тварини;

 • розрізняти аналогічні та гомологічні органи, рудименти та атавізми, способи видоутворення;

 • порівнювати біологічний прогрес і біологічний регрес;

 • обґрунтовувати роль спадковості в еволюції організмів.

Як бачимо, термінів і практичних навичок дуже багато, не кажучи вже про теорію. Тому починати готуватися краще за 1,5-2 роки до тестування. Недостатньо буде лише пройти ЗНО онлайн. Біологія – це природнича наука, яку потрібно вивчати з репетитором. На сайті BUKI можна підібрати педагога з необхідною кваліфікацією і досвідом. 

зно з біології

Які джерела допоможуть вам якісно підготуватися до ЗНО?

Біологія – це наука практична та експериментальна. Тож, крім підручників і традиційних тестів ЗНО, вам потрібні будуть й інші ресурси. Зокрема, особливу увагу радимо звернути на зображення клітин, тканин та органів, представників усіх видів і класів живої природи, схеми біологічних процесів тощо. 

Додайте до свого списку підготовчих матеріалів хоча б кілька із вказаних нижче джерел:

 

Оцініть новину